Ekopullo

Uppgifter och verksamhet

Ekopulloyhdistys ry:s primäruppgift är att ta hand om och optimera beståndet av flaskorna och affärsförpackningarna och se till att medlemmarna har tillräckligt med tomma dryckesförpackningar. Föreningen följer hur många förpackningar som faller bort från cirkulationen, uppskattar medlemmarnas ersättnings- och tilläggsanskaffningsbehov och ansvarar för återvinningen av förpackningar som tas ur bruk. Ekopullo strävar i samarbete med sina medlemmar och intressentgrupper att öka mängden dryckesförpackningar som fylls på nytt, att minska mängden förpackningsavfall samt att utnyttja allt förpackningsmaterial som tas ur bruk.

De kostnader som uppstår i verksamheten täcks genom medlemsavgifter. Föreningen strävar inte efter vinst.

© Ekopulloyhdistys ry 2004