Ekopullo

Så återvinns flaskorna

Konsumenten kan returnera de flaskor som hör till systemet till alla detaljhandels- och samreturneringsstationer oberoende av var drycken har inköpts. Tomma plastflaskor borde helst returneras med korken på. Vid återvinningsstationerna försorteras de tomma flaskorna och packas för hämtning i de butiksförpackningar som är ämnade för dem.

Medlemmarna i Ekopullo har som målsättning att få tillbaka samma mängd tomma flaskor och butiksförpackningar som levererats till kunderna. Efter att dryckesförpackningarna har tvättats och fyllts på nytt, levereras de färdiga produkterna till detaljhandeln, restauranger, hotell, servicestationer och kiosker.

Återfyllning och återvinning

I Finland är återvinningsgraden av tomma flaskor mycket hög. Av flaskorna är det till och med 97 % som returneras från konsumenterna för återvinning. En glasflaska fylls på nytt i medeltal 33 gånger och en plastflaska 18 gånger. Man återanvänder också förpackningsmaterialet från flaskor som tagits ur bruk samt gått sönder. Av glasflaskor som tagits ur bruk tillverkas t.ex. nytt glas eller glasull. Plastflaskor och deras korkar krossas och används som råämne i produkter av returplast. Etikettmaterialet utnyttjas som energi.

© Ekopulloyhdistys ry 2004